Lainaehtomme

 

LUOTTOSOPIMUS

Näissä lainaehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Sininen laina (luotonantaja) myöntää pikalainan sitä hakevalle henkilölle (lainanhakija). Luotonantaja voi siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai saatavansa näiden lainaehtojen mukaisina joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Pikalaina voidaan myöntää yli 18 vuotiaalle Suomen kansalaiselle, jolla ei ole luottohäiriömerkintää, kun hänellä on julkinen ja omissa nimissään oleva matkapuhelinliittymä sekä kriteerimme täyttävä lainatakaus. Palvelu on käytettävissä luotonantajan ilmoittamina aikoina. Luottoja ei välitetä muina aikoina. Palvelu toimii seuraavilla liittymillä Sonera, Elisa, Kolumbus, DNA Finland, Tele Finland, GSM Suomi, Aina ja Saunalahti.

Vipin hakeminen

Hakeminen tapahtuu tekstiviestillä tai muulla luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla. Uuden asiakkaan on aina tunnistauduttava pankkien TUPAS-järjestelmän kautta. Pikalainan määrä on ilmoitettu lainaa hakiessa ja laina-aika on 14 tai 30 päivää. Laina-aika katsotaan alkaneeksi, kun pikalaina on kirjattu saapuneeksi lainanhakijan pankkitilille. Laina-aika päättyy eräpäivänä 14 tai 30 päivän kuluttua laina-ajan alkamispäivästä. Lainanhakija vastaa itse kokonaan siitä, että lainanhakijalla on taloudelliset ja muut edellytykset tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamiseksi. Lainanhakijoiden luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:stä tai muusta luottotietojärjestelmästä. Lainanhakijan henkilötiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä. Luotonantaja tekee tarvittaessa myös muita tarkistuksia. Niiden jälkeen luottopäätös toimitetaan lainanhakijalle tekstiviestinä. Pikalaina voidaan jättää myöntämättä luotonantajan oman harkinnan mukaan. Lainanhakija on vastuussa antamistaan tiedoista ja niiden oikeallisuudesta. Jos lainanhakija antaa virheellisiä tietoja, jotka aiheuttavat selvitystyötä, on luotonantajalla oikeus laskuttaa lainanhakijaa selvitystyöstä, hinnastonsa mukaisesti 50,00 € / h. Lainaa ei myönnetä mikäli hakijalla on avoin laina jostain toisesta yrityksen lainapalvelusta. Luotonantajan ei myöskään tarvitse ilmoittaa perusteluita päätökselleen. Lainahakemuksen lähettämällä lainanhakija antaa luotonantajalle oikeudet tietojensa selvittelyyn lainapäätöksen myöntämiseksi.

Luoton myöntäminen

Vippi voidaan myöntää täysi-ikäiselle Suomen kansalaiselle, jolla ei ole luottohäiriömerkintää, kun hänellä on julkinen ja omissa nimissään oleva matkapuhelinliittymä sekä sopiva lainatakaus. Myönnetystä luotosta ilmoitetaan hakijalle tekstiviestillä, johon asiakkaan tulee vastata 3 tunnin kuluessa viestin saapumisesta tekstiviestillä, mikäli hän haluaa nostaa luoton. Kun asiakas on lähettänyt vahvistusviestin luotonantajalle, hän samalla vakuuttaa tutustuneensa lainaehtoihin ja hyväksyneensä ne. Vahvistusviestillä asiakas erityisesti pyytää luotonantajaa täyttämään tämän sopimuksen velvoitteen eli siirtämään lainasumman asiakkaan tilille ja toimittamaan asiakkaalle laskun sovitulla maksuajalla, käsittely- ja toimituskuluilla lisättynä. Vahvistusviestillä asiakas myös sitoutuu täyttämään tämän sopimuksen sopimusvelvoitteen maksamalla lainan käsittely- ja toimituskuluineen viimeistään eräpäivään mennessä. Luotonantaja lähettää asiakkaalle tekstiviestin heti, kun luottosumma on siirretty asiakkaan ilmoittamalle tilille. Luotonantaja ei vastaa siitä, jos raha ei ole asiakkaan nostettavissa tai käytettävissä, jos asiakkaalla ei ole käyttöoikeutta tai jos luottosumma on osittain tai kokonaan käytetty asiakkaan tilin negatiivisen saldon korjaamiseksi tai asiakas ei muusta syystä pysty nostamaan luottoa tai maksukorttia käyttäen sitä hyödyntämään esimerkiksi tapauksissa, jossa maksukortti tai tili on, kuoletettu, varastettu, suljettu tai lukkiutunut. Laina maksetaan suomalaisen maksunvälityspalvelun kautta ja luotonantajan nimi näkyy vain viestikentässä. Luottosumma tuloutuu heti Nordeaan, Sampoon, Osuuspankkiin, Säästöpankkiin, Paikallisosuuspankkiin ja Aktiaan. Muissa pankkiyhteyksissä asiakkaan on varauduttava rahasuorituksen siirron vaatimaan pidempään aikaan.

Luoton takaisin maksaminen

Pikalaina sekä kaikki siihen voimassaolevan lain ja näiden lainaehtojen mukaan liittyvät korot ja kulut on maksettava takaisin viimeistään eräpäivänä. Luoton takaisinmaksuaika alkaa siitä päivästä kun luotto on maksettu asiakkaan pankkitilille ja päättyy kun luotto on alla kuvatuilla tavoilla maksettu takaisin. Takaisinmaksua varten saat laskun ja laskua maksettaessa on aina käytettävä luotonantajan ilmoittamaa viitenumeroa. Kun lasku ja luotto on maksettu täysimääräisesti toimituskuluineen ja suoritus näkyy luotonantajan tilillä, sopimuksen katsotaan päättyneen ja luotto katsotaan maksetuksi takaisin. Kun luotto on kokonaisuudessaan maksettu takaisin ja maksu on rekisteröitynyt järjestelmäämme, ilmoitamme siitä tekstiviestitse. Kaikki luottoon liittyvät kulut on eritelty lainataulukossamme. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa pikavippi takaisin ennen eräpäivää ilman lisäkuluja.

Luotonsaajan velvollisuus tiedottaa luotonantajaa

Asiakas on velvollinen tiedottamaan välittömästi luotonantajaa yhtyetietojensa mahdollisesta muutoksesta. Yhteystiedoilla tarkoitetaan asiakkaan puhelinnumeroa, virallista osoitetta jne. Mikäli asiakas ei ilmoita muutoksesta edellä kuvatulla tavoin, ja tämä tieto on tärkeä luotonantajan kannalta, on luotonantajalla oikeus hankkia luotonsaajan muuttuneet yhteystiedot ja veloittaa tästä toimenpiteestä luotonsaajalta selvitystyömaksu.

Lainan takaisinmaksun viivästyminen

Mikäli luottoa ei ole edellä kuvatulla tavalla asiakkaan toimesta maksettu takaisin eräpäivään mennessä, peritään avoimelle summalle korkolain 4.1 §:n mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka. Luotonantaja lähettää kirjallisen maksuhuomautuksen ja laskun asiakkaan kotiosoitteeseen. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan 5,00 €. Viivästyneen saatavan perimisestä asiakkaalta peritään toimenpiteestä aiheutuneet perintälain mukaiset kustannukset. Luotonantaja voi ilman erillistä ilmoitusta siirtää saatavansa kolmannen osapuolen perittäväksi. Mikäli luoton takaisinmaksu on viivästynyt yli 60 päivää kirjallisessa maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä, eikä maksun laiminlyönti ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16 § mukaisesta asiakkaasta riippumattomasta syystä, luotonantaja käyttää henkilötietolain mukaista oikeuttaan ilmoittaa julkinen maksuhäiriö merkittäväksi lainanhakijan luottotietoihin. Tämä maksuhäiriö näkyy julkisesti ja se merkitään ilman oikeudellisia toimenpiteitä. Lopullisesti erääntynyt velka peritään oikeusteitse, josta aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettaviksi.

Luotosta perittävät maksut

Hinnaston mukainen toimitusmaksu veloitetaan luotonsaajalta kertamaksuna luoton noston yhteydessä tai luoton takaisinmaksuerän yhteydessä. Muut hinnat: Luotonsaajan pyynnöstä toimitettava korko- ja saldotodistus 15,00 euroa. Luotonsaajan yhteystietojen hankkiminen 15,00 euroa. Maksumuistutus 5,00 euroa per muistutus. Luotonsaajan on korvattava luotonantajalle myös kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, luoton korkojen ja sen hoitamiseen liittyvien muiden maksujen ja palkkioiden perimisestä.

Lainan poikkeuksellinen erääntyminen

Luotonantaja huomioi kuluttajasuojalain 7 luvun 16 §:n säännökset maksun viivästymisestä luotonsaajaa kohtaavasta sosiaalisesta suoritusesteestä, kuten sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta asiakkaasta riippumattomista syistä.Pikavippi erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos lainanhakija laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen eräpäivänä ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä taikka se käsittää koko jäännössaatavan. Erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos lainanhakijalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty lainanhakijalle. Jos lainanhakija edellä mainitun ajan kuluessa maksaa koko viivästyneen määrän, erääntyminen raukeaa ilman erillistä ilmoitusta. Luotonantaja ottaa huomioon kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n säännökset maksun viivästymisestä lainanhakijasta riippumattomasta syystä. Mikäli lainanhakija on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Pikavipin myöntämiseen tai lainanhakija on muuten syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä lainanhakija korjaa menettelyään luotonantajan esittämästä korjauskehotuksesta huolimatta, on luotonantajalla tämän jälkeen oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Pikavippi korkoineen ja muine maksuineen maksettavaksi kahden viikon kuluessa erääntymisilmoituksen lähettämispäivämäärästä. Pikavippi erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos lainanhakija kuolee tai asetetaan konkurssiin.

Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen edelleen siirto-oikeuksin. Siirto voidaan tehdä luotonsaajaa kuulematta.

Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu esteestä, joka on epätavallinen ja ennalta arvaamaton, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Sopijapuoli ei myöskään vastaa vahingosta, jos tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyä velvollisuutta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, ylivoimaisesta esteestä. Luotonantaja voi ilmoittaa asian valtakunnallisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

Luotonantajan vastuu

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia luotonhakijalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä: viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä. Tämä ei riipu siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta tai laiteviasta. Luotonantaja ei korvaa viestiliikenteen häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä. Luotonantajalla on oikeus oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa keskeyttää palvelu.

Palveluun lähetetyt tekstiviestit

Kaikki palveluihimme lähetetyt tekstiviestit maksavat vain normaalit operaattorien veloittamat viestinlähetyskustannukset ilman mitään eritysmaksua. Viestien vastaanottaminen palveluistamme on veloituksetonta.

Peruuttamisoikeus

Lainahakijalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden sisällä sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta jolloin lainanhakija sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot.
Luotonsaajan pitää palauttaa lainan pääoma sekä lainan kulut välittömästi ilmoituksen jättämisen jälkeen. Peruuttamistilanteessa lainan kulut lasketaan todellisen vuosikoron mukaan siltä ajalta kuin lainapääoma oli luotonsaajan hallussa.
Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
Lainanhakijan nimi ja henkilötunnus,
Ilmoitus peruuttamisesta,
Paikka ja päiväys
Peruuttamisilmoitus tulee toimittaa luotonantajan osoitteeseen:
Sininen laina
PL 40, 20101 TURKU

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla, sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä luotonantajan yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten. Lainanhakija hyväksyy häntä koskevien tietojen tallentamisen henkilötietolain mukaisesti. Erimielisyyksien ratkaiseminen: Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajavalituslautakuntaan. Yhteystiedot: Kuluttajavalituslautakunta Kaikukatu 3, 4 krs. PL 306 00531 Helsinki puh (09) 77261 fax (09) 753 4880 Näissä lainaehdoissa tarkoitettuun palveluun sovelletaan Suomen lakia. Pikalainan ennakkotiedot on annettu lainanhakijalle tiedoksi Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa, sopimus- ja lainaehdoissa sekä sopimussuhteessa käytettävä kieli on suomen kieli. Näistä lainaehdoista tai lainasopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Lainanhakijan tietoisesti tekemä virheellisten taikka toista henkilöä koskevien tietojen antaminen on lain vastaista ja johtaa viranomaistoimiin. Luotonantaja vie kaikki vilpin yritykset asianomaisille viranomaisille jatkotoimenpiteitä varten.

Asiakaspalvelu ja riitojen selvitys

Luottoon liittyvissä asioissa ja kysymyksissä asiakkaan tulee olla yhteydessä asiakaspalveluun – Luottoon liittyvää erimielisyyttä, josta ei päästä osapuolten välillä neuvotteluratkaisuun, asiakas voi halutessaan viedä kuluttajavalituslautakuntaan tai toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvien riitojen selvittämiseksi sopijapuolella on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.

VoimassaoloNämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta kuitenkin siten, että muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin vippeihin.

Lisätietoja lainaehdoistamme: info@bluefinance.fi